Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2020-01-18
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Styczeń 2020
  RODO

Klauzula informacyjna - pomoc społeczna, wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy społecznej w Poniecu w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: opsponiec@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)
e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa realizacji celu określonego w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu
w zakresie dodatku mieszkaniowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: opsponiec@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa realizacji celu określonego w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu
w zakresie dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: opsponiec@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa realizacji celu określonego w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.Klauzula informacyjna - asystent rodziny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: opsponiec@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa realizacji celu określonego w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.Klauzula informacyjna - SR FA SW DS ZZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry start” oraz świadczenia jednorazowego przysługującego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: opsponiec@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2072 z późn. zm.))
c) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
d) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)
e) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)
f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
g) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.)
h) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa realizacji celu określonego w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.Klauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: opsponiec@o2.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa realizacji celu określonego w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ze zm.)- RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45 a, tel: 65 5731 318, e-mail: opsponiec@wp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póżn. zm.).

4. Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą pomioty oraz osoby upoważnione do tego celu na mocy przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu procedury naboru, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres podany powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.Klauzula informacyjna KDR

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Ponieca z siedzibą w Poniecu, ul. Rynek 24 oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

 3. Dane osobowe Użytkownika karty przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy, co jest zgodne z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych może być Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ul. Sanguszki 1, która zajmuje się dystrybucją Kart oraz systemem teleinformatycznym umożliwiającym ich obsługę, a także Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.

 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych. W przypadku stwierdzenia, że w aplikacji mKRD wyświetlają się dane błędne, Użytkownik w celu ich poprawienia zobowiązany jest zgłosić ten fakt Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu celem zamówienia nowej Karty Dużej Rodziny.
  Ponadto Użytkownik karty ma prawo dostępu do swoich danych i jego rodziny,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.

 7. Dane osobowe Użytkownika Karty oraz członków jego rodziny będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, a które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.
  Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty zostaną usunięte.
Klauzula informacyjna - ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel. 655731318, e-mail: opsponiec@o2.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji