Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2017-10-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Karta Dużej Rodziny
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
Październik 2017
  Aktualności - archiwum
   Powrót do bieżących publikacji (1-3 z 26)

STAŻ

2017-03-27

Pracownik na staż

INFORMACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu poszukuje mężczyzny na staż , organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.

Wymagania :wykształcenie średnie, licencjat lub kontynuacja studiów zaocznie
Nabór na stanowisko

2016-12-13

W dniu 12 grudnia br przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zgłoszonymi do konkursu na stanowisko referenta ds świadczeń wychowawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu
„Referent ds. świadczeń wychowawczych”
Numer dokumentu: -
Rok 2016

 
Nazwa i adres jednostki :Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
64 - 125 Poniec, ul. Krobska 45a

Określenie stanowiska urzędniczego
„Referent ds .świadczeń wychowawczych”
Imię i nazwisko wybranego kandydata
Agnieszka Łukowska
Miejsce zamieszkania : Poniec
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta pracy przedłożona przez p. Agnieszkę Łukowską spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Agnieszka Łukowska spełniła wymagania będące przedmiotem oceny, wykazała się niezbędną wiedzą do właściwego wykonywania pracy na „ stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych ”

Sporządziła: 
Komisja Rekrutacyjna 
Poniec, 13 grudnia 2016r.
Nowy okres świadczeniowy 2016/2017 – Fundusz Alimentacyjny

2016-08-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można odbierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a od dnia 1 sierpnia 2016 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 5731318.
Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 – Świadczenia rodzinne

2016-08-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a od dnia 1 września 2016 r.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 podstawą przy ustalaniu prawa do świadczeń będą dochody za rok 2015 przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2015 r.

W przypadku uzyskania ulgi na dzieci w 2015 roku za rok 2014 rozliczanej na formularzu PIT/UZ należy kwotę otrzymanej z budżetu państwa części nie odliczonej od podatku ulgi na dziecko wykazać na oświadczeniu o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok 2015.

Przypominamy, że aby od miesiąca września 2016 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek „na dojazdy” należy do 09 września 2016 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Zaświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne) !!!!!!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 5731318.
Świadczenia wychowawcze 500+

2016-06-06

UWAGA RODZICE !!Macie dzieci na które przysługuje świadczenie wychowawcze 500+ .
Nie złożyliście jeszcze wniosku na świadczenie wychowawcze 500+ ,
to zróbcie to do 30 czerwca ,aby nie przepadły Wam świadczenia od
1 kwietnia br.


* Masz wątpliwości ,czy spełniasz wymogi zadzwoń pod nr tel. 65/5731318 lub 65/5731030 lub zgłoś się osobiście udzielimy szczegółowych wyjaśnień .
Uwaga

2016-02-18

logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu uprzejmie informuje, że będzie realizował świadczenia wychowawcze 500+ od 1 kwietnia br.
Po tym terminie będzie można pobierać i składać wnioski .

Do wniosku będą potrzebne następujące dokumenty:
1.Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci
2.Ksero dowodu osobistego
3.Numer konta bankowego na które będą wypłacane świadczenia
4.Dochody za 2014 tak jak do świadczeń rodzinnych / gdy nie są pobierane obecnie świadczenia/ dot osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko
Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

2016-01-04

Od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia dochodu.
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.
Zmiany obejmą również rodziny, które w okresie zasiłkowym 2015/2016 otrzymały decyzje odmawiające prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45A.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl
Komunikat w sprawie świadczenia rodzicielskiego

2016-01-04

Od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie (w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).
Świadczenie to mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu). Osoby takie muszą złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w terminie do 31 marca 2015 r.
Rodzice dzieci urodzonych po 1 stycznia 2016 r. w celu ustalenia im prawa do świadczenia rodzicielskiego muszą złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub dzieci, aby otrzymać prawo do ww. świadczenia od dnia porodu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45A. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl
Karta Dużej Rodziny

2015-01-09

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:

1) Informacja
2) WniosekInformacja o podpisaniu umowy na przygotowanie i dostawę oraz wydawanie gorących posiłków

2015-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą "Smakuś" Ewa Walkowiak, ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec na "Przygotowanie i dostawę oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Poniecu, Sarbinowie i Żytowiecku, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Łęce Wielkiej oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, osób dorosłych, w tym starszych, chorych, niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Poniec". Umowa została podpisana w rezultacie dokonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu wyboru oferty w trybie zapytania o cenę.
Okres zasiłkowy 2014/2015

2014-08-12

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

UWAGA !!!!
Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 wydawane i przyjmowane będą od dnia 1 września 2014 r.
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a

Przypominamy, że aby od miesiąca września 2014 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek „na dojazdy” należy do 11 września 2014 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015.
Zaświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne) !!!!!!
Karta Dużej Rodziny

2014-08-12

wydawanie wniosków KDR dla rodzin wielodzietnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że realizuje ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny do pobrania są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu oraz na stronie internetowej ośrodka www.opsinfo.pl
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

2014-07-15

Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - INFORMACJA
2) Wniosek o wydanie Karty Dużej RodzinyDodatek energetyczny

2014-01-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.
Wzór wniosku dostępny w Menu Druki.
Termin wypłat

2013-11-14

Wypłaty zasiłków

Zasiłki wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będą w terminach : 10 każdego miesiąca
20 każdego miesiaca
25 każdego miesiaca
Jeśli wypłaty przypadają w sobotę lub w niedzielę w danym miesiącu to wypłaty zawsze będą w piątek.
Godziny przyjęć wniosków

2013-09-23

Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od poniedziałku do piątku do godz. 14.30.
Nabór na asystentów rodziny

2013-05-07

Nabór na 2 -ch asystentów rodziny

Dołączone pliki:

1) Nabór na asystentów rodzinyNowe kryteria

2012-08-28

Nowe zarządzenie o kryteriach dochodowych

Nowe kryteria dla świadczeń rodzinnych od nowego okresu zasiłkowego

Dołączone pliki:

1) Nowe kryteriaKomunikat Ministerstwa w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-01-05

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rady Ministrów osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. przysługuje pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie i realizowana będzie w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Komunikat przypominający o zmianach od dnia 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2012-01-03

Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).
Komunikat Ministerstwa

2011-10-10

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.


--------------------------------------------------------------------------------
Zbiórka odzieży

2011-05-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecuw dniach od 1 do 30 czerwca br poraz kolejny organizuje zbiórkę odzieży,mebli i sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Odzież można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Krobskiej 45a.
Sprzęt ,meble zgłaszać telefonicznie tel. 65/5731318
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

2011-02-04

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

   Powrót do bieżących publikacji (1-3 z 26)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji