Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2019-09-16
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Wrzesień 2019
  Aktualności

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców

2019-08-30
Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2019-07-29

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.06.2019 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Informacja - Świadczenie wychowawcze

2019-07-09

logo
Adres mailowy, z którego będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz dobry start

2019-07-08

Informacje o przyjęciu wniosku i przyznaniu świadczenia wychowawczego „500+” oraz przyznaniu świadczenia Dobry Start „300+” będą wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej noreply@poniec.opsinfo.pl.
Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. maile nie odpowiadać.
Nabór partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2019-06-28

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: rozszerzenia działalności klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Poniec.
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta i Gminy Poniec przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji
1) projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą,
2) projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
3) projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
4) projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
5) projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
c) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max. 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max. 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max. 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych.

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań;
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+;
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
b) Na podstawie decyzji Kierownika OPS w Poniecu zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Kierownika OPS w Poniecu nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 19.07.2019 roku.

Informacje email: opsponiec@o2.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Poniec dnia 28.06.2019 r.
CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

2019-06-11


CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” utworzyło Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Centrum będzie świadczyć następujące usługi:

 • Miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.

 • Szkolenia dla grupy 30 opiekunów faktycznych.

 • Spotkanie grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń.

 • Wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

 • Dyżury pracowników socjalnych.

 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych otwarta 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Klubu Seniora.
 • Od 1 lipca 2019 r. dyżury w Centrum Wsparcia będą pełnić pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. Opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać:

 • informacje na temat źródeł wsparcia;

 • pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

 • wsparcie w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS.
 • Punkt wsparcia jest zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu - w Klubie Seniora i czynny będzie w każdy poniedziałek i środę w następujących godzinach:
  Poniedziałek 14.00 - 16.00
  Środa 13.00 -15.00

  Zachęcamy opiekunów faktycznych do korzystania z usług Centrum Wsparcia.
  Świadczenie DOBRY START 2019/2020

  2019-06-10

  logo

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane :
  - elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,   
  - tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w godzinach pracy Ośrodka.

  Wnioski złożone po upływie w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

  TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA:
  Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. rozpatrywane będą w kolejności przyjmowania wniosków.

  Dla wniosków prawidłowo wypełnionych i kompletnych, złożonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

  PAMIĘTAJ, ŻE:
  Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie "Dobry Start" w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r.

  UWAGA!!!
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane do 30 listopada 2019 r.

  PAMIĘTAJ!!!
  Zabierz ze sobą dane szkoły do której będzie uczęszczać Twoje dziecko od 1 września 2019 r.

  W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi Wnioskodawców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2019 r., co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.
  Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.  

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w miesiącu lipcu 2019 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji papierowej.

  Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

  Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz w zakładce DRUKI.
  Świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020

  2019-06-10

  Komórka Świadczeń Rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że:

  Od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego(przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line),
 • funduszu alimentacyjnego (przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line)

 • na okres zasiłkowy 2019/2020.

  Od dnia 01 sierpnia 2019 r. będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 • funduszu alimentacyjnego,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • na okres zasiłkowy 2019/2020.

  Podczas składania wniosku pamiętaj o zabraniu ze sobą niezbędnych danych:
  - nr PESEL członków rodziny,
  - nr konta bankowego,
  - rodzaju oraz danych adresowych szkoły do której uczęszcza dziecko.
  Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r.

  2019-06-03

  logo

  od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

  Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

  - od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

  - od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

  Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.
  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

  Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

  Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

  Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
  - w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  - we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  - w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  - w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  - w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

     Zobacz także: Aktualności - archiwum (10-69 z 69)
        Świadczenia
        Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
        Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
        Dobry start (300 dla ucznia)
        Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
        Pomoc Społeczna
        Fundusz alimentacyjny
        Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
        Druki
        Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
        Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
        Dobry start (300 dla ucznia)
        Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
        Pomoc Społeczna
        Fundusz alimentacyjny
        Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
        Wymagane dokumenty
        Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
        Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
        Dobry start (300 dla ucznia)
        Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
        Pomoc Społeczna
        Fundusz alimentacyjny
        Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

  Get Adobe Flash player


   
   


   

   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

   
  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji