Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2019-03-22
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Marzec 2019
  Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV

2019-03-08

Poniec, dnia 08-03-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec

I-ZP.252.1.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Pt: "Nie jesteśmy sami –kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich" w zakresie część IV "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" wybrano ofertę:


Spółdzielni Socjalnej „ARKA”
Ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń


Cena oferowana: 27.500,00 zł netto
Cena oferowana: 27.500,00 zł brutto

Uzasadnieniem wyboru oferty jest uzyskanie najwyższej liczby punktów wg określonego kryterium oceny ofert: kryterium cena-60%, doświadczenie-40%.
W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ww. ustawy.


Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty netto
(waga 60%)

Doświadczenie
(waga - 40%)

Suma punktów

1.

UNIFUND Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1a/c
31-620 Kraków

OFERTA ODRZUCONA

2.

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń

27.500,00zł.
60 pkt

od 201 godzin usług i więcej
- 40 pkt

100 pkt


Odrzucono 1 ofertę:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 21 lutego 2019r. zamawiający wezwał Wykonawcę - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków do złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji usług asystenckich na poparcie wcześniej złożonych oświadczeń w terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Korespondencja z firmy UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w dniu 28.02.2019r. o godzinie 11.29 ( została dostarczona przez listonosza).

Zatem wykonawca przedstawił dokument dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych wymaganych w niniejszym postępowaniu tylko nie w wyznaczonym terminie. W związku z tym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu( zał. nr 5 posiadanie osób zdolnych do wykonania usługi)-art.24 ust.1 pkt 12 w związku z powyższym wykonawca podlega wykluczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. nie krótszym niż 5 dni tj. 13.03.2019r od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku ze sposobem zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poniecu

mgr Hanna Konieczna
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-04

Poniec, dnia 04-03-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec


I-ZP.252.1.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) „Nie jesteśmy sami –kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”

1) w części 1 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 52,17 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 92,17 pkt.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
W przypadku części 1 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

2) w części 2 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA”, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 54,55 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 94,55 pkt.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
W przypadku części 2 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

3) w części 3 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 55,81 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 95,81 pkt.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
W przypadku części 3 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychKierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poniecu

mgr Hanna Konieczna
Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE - WRPO V - dla osób powyżej 30 roku życia

2019-02-28


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)".

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.03.2019 r. (do odwołania).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 30 rok życia, bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),
- osoby w wieku 50 lat i więcej.

STAŻE
Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 57 osób (43 kobiety, 14 mężczyzn)
Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209
 
SZKOLENIA
Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 30 osób (12 kobiet, 18 mężczyzn)
Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek – Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, parter, pok. nr 102

PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 40 osób (15 kobiet, 25 mężczyzn)
Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska – Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

Koordynator projektu: Paulina Dudek - Specjalista ds. programów, 65 572 33 67/68 wew. 40. 
Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE - POWER V - dla osób do 29 roku życia

2019-02-28


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (osoby, które nie ukończyły 30 roku życia) zarejestrowane w PUP w Gostyniu do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)". Osoba chcąca wziąć udział w projekcie nie może się kształcić w trybie stacjonarnym oraz szkolić.
 
PUP w Gostyniu od dnia 15.02.2019 r. (do odwołania) przyjmuje wnioski w ramach aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków UE:

STAŻE
Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209

SZKOLENIA
Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek – Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, II piętro, pok. nr 102
 
PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska – Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
Kwota dofinansowania: do 16.000 zł brutto
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

2019-02-21

Poniec, dnia 21.02.2019 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora, została wybrana:

Pani Monika Ferens, zam. Janiszewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Ferens spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Monika Ferens posiada doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Klubu Seniora.
Protokół z otwarcia ofert

2019-02-19Poniec, dnia 18-02-2019 rok

Znak sprawy: I-ZP.252.2019-02-18

Protokół
z otwarcia ofert w dniu 18-02-2019r. o godz. 10.15

w sprawie:
realizacji zamówienia publicznego „ Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec – świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich” w trybie przetargu nieograniczonego.

1. W dniu 18-02-2019r. o godzinie 10.15 w pokoju otwarcia ofert w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 3/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z dnia 30-01-2019r. w składzie :
Karina Mietlińska – Przewodniczący Komisji
Beata Jankowiak – Członek Komisji
Jolanta Ostach – Sekretarz Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ( 31-01-2019r. ) do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu oraz BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu .

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 18-02-2019r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował jakie kwoty przeznaczył na realizację zamówienia i tak:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. – 70.400,00zł.
II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. – 70.400,00zł.
III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. – 70.400,00zł.
IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r. – 27.500,00zł.

4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.15 w dniu 18-02-2019r. w pokoju otwarcia ofert w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-11.

5. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące dane:
nazwę i adresy Wykonawców,
cenę ofertową.

6. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za
1 godz. usługi brutto
Łączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
23,00 złzwolniony23,00 zł80.960,00 złzwolniony80.960,00 zł
2.Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
22,00 złzwolniony22,00 zł77.440,00 złzwolniony77.440,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 godz./ na miesiąc ( 16 godz. w miesiącu dla jednego uprawnionego ) tj, ok. 3520 godz. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
21,50 złzwolniony21,50 zł75.680,00 złzwolniony 75.680,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
20,00 złzwolniony20,00 zł70.400,00 złzwolniony70.400,00 zł


IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 godz./ na miesiąc tj. ok. 50 godz. w miesiącu, przewidywana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 godzin. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r.Lp.Nazwa i adres siedziby WykonawcyCena za
1 godz. usługi netto
PodatekCena za 1 godz. usługi bruttoŁączna wartość zamówienia nettoPodatekŁączna wartość zamówienia brutto
1.UNIFUND SP. Z O.O.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
24,50 złzwolniony24,50 zł26.950,00 złzwolniony 26.950,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
25,00 złzwolniony25,00 zł27.500,00 złzwolniony27.500,00 zł


7. Zamawiający przypomina, że Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.Protokołowała: Jolanta Ostach

Zatwierdził: Hanna Konieczna Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO KLUBU SENIORA

2019-02-19


w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”


Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu prowadzi rekrutację uczestników do Klubu Seniora.
W Klubie Seniora będą organizowane:
- warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach,
- gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup,
- spotkania z lekarzami - pogadanki tematyczne,
- wyjścia do kina/teatru/na basen,
- biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub,
- kącik telewizyjny.

Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec,
telefon: 65 57 31 318
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

2019-02-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od m-ca lutego br. w gminie Poniec działa Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, w którym przyjmuje terapeuta.

Punkt konsultacyjny mieści się w budynku biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, ul. Krobska 45a (wejście od strony Ośrodka Zdrowia) i czynny jest w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. od 18.00 do 20.00.

Skorzystanie z porady terapeuty jest bezpłatne.
Wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście do terapeuty w dniu otwarcia Punktu lub telefonicznie pod nr 601-250-313.
Można też zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu telefonicznie (nr tel. 65/5731318) lub osobiście w celu wcześniejszego umówienia spotkania.


Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
- Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień.
- Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
- Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
- Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
- Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia (rozwoju osobistego), grupach AA.
- Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
- Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem problemów uzależnień.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2019-02-05


Ogłoszenie nr 540022820-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.

Poniec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509046-N-2019
Data: 31/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 41117504600000, ul. ul. Krobska  , 64125   Poniec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 731 318, e-mail opsponiec@o2.pl, faks 655 731 318.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
opsponiec@o2.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być: I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3520 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08-02-2019, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18-02-2019, godzina 10:00

Dołączone pliki:

1) siwz po zmianach z dnia 5.02.19-1-1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2019-01-31

Ogłoszenie nr 509046-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej:
"Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
"Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41117504600000, ul. ul. Krobska , 64125 Poniec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 731 318, e-mail opsponiec@o2.pl, faks 655 731 318.
Adres strony internetowej (URL): www: poniec.opsinfo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www: poniec.opsinfo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www: poniec.opsinfo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
IV część zamówienia: Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h.
Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 85311100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85311200-4
85312100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: przewidywany okres w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia podpisania umowy do 31-08-2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -dot. Część I ,II, III zamówienia:Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.- zał. Nr 5 - dot. części IV zamówienia: Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. zał. nr 5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto za zrealizowanie usług60,00
doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości zmian istotnych postanowień umowy w przypadku gdy:
1.Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1.1) stawki podatku od towarów i usług,
1.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2.Zmiany opiekunek realizujących usługi opiekuńcze i lub/usługi asystenckie (pod warunkiem, że wykonawca wykaże Zamawiającemu, że osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
3.Zmiana ilości godzin sprawowanej opieki liczona łącznie w zakresie danej części zamówienia - dotyczy części każdej z części zamówienia tj, I, II, III i IV
4.Zmiana ilości podopiecznych w zakresie danej części zamówienia zmniejszenia lub zwiększenia tej liczby.
5. Zmiana podwykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie części usług, które na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcy. Zmiana dopuszczalna jest pod warunkiem, że Podwykonawca wykaże, iż posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż Wykonawca w zakresie powierzonego zakresu świadczonych usług.
6. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany,
4) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni od upływu terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1
Nazwa:
Usługa opiekuńcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowania usługi60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
2
Nazwa:
Usługa opiekuńcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowanie usługi60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
Usługa opiekuńcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc (16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 3560 h od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowania usługi60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
4
Nazwa:
Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 5 osób niepełnosprawnych Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 10 h/miesiąc tj. ok.50 h w miesiącu, przewidziana liczba godzin zegarowych usługi: 1100 h. Czas rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za zrealizowania usługi60,00
doświadczenie40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dołączone pliki:

1) zał. nr 1 formularz ofertowy
2) zał. nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków
3) zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4) zał. nr 4 grupa kapitałowa
5) zał. nr 5 wykaz osób skierowanych do swiadzcenia usług
6) zał. nr 6 umowa uslugi opiekuńcze
7) zał. nr 7 umowa-uslugi asystenckie
8) zał. nr 8 Karta usług opiekuńczych
9) Zał. nr 9 Karta Asystent
10) zał. nr 10 dziennik usług opiekunczych
11) zał. nr 11 dziennik usług asystenckich
12) zał. nr 12 kontrakt trójstronny
13) swizREKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH

2019-01-24

w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jestrozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i/ lub niepełnosprawnych na terenie gminy Poniec.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprężoną.
Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, telefon: 65 57 31 318
Karta Dużej Rodziny - nowe druki

2019-01-22

Dołączone pliki:

1) Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (obowiązuje od 2019-01-01)
2) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (obowiązuje od 2019-01-01)
3) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (obowiązuje od 2019-01-01)
4) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (obowiązuje od 2019-01-01)
5) Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04 (obowiązuje od 2019-01-01)Nabór na stanowisko kierownika Klubu Seniora

2019-01-14Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
ogłasza nabór na stanowisko pracy - KIEROWNIKA KLUBU SENIORA


Stanowisko finansowane w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” nr RPWP.07.02.02-30-0092/17

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie), tj. umowa równoważna czasowo ½ wymiaru etatu wykonywana w dni robocze w godzinach otwarcia Klubu (orientacyjnie: 9:00 – 13:00)

Okres zatrudnienia: od lutego 2019 r.

Liczba etatów: 0,5

Miejsce pracy: Poza siedzibą pracodawcy – w Klubie Seniora zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
8. Posiadanie:
- wykształcenia minimum średniego,
- ukończony min. 20h kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności - kurs powinien przygotować do świadczenia przede wszystkim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu akceptuje kursy odbyte w formie e-learningowej. Dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio przed podjęciem pracy w OPS w Poniecu).
- wysokich umiejętności interpersonalnych,
- wysokiego poziomu empatii.

II. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b) mile widziana znajomość lokalnej społeczności
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, kultura osobista
e) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi
f) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

III. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
1) empatia
2) komunikatywność
3) odpowiedzialność
4) kreatywność
5) obowiązkowość
6) rzetelność
7) zdolności organizacyjne

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres pracy Kierownika Klubu Seniora obejmuje w szczególności:

1. Organizację pracy Klubu Seniora.
2. Diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu.
3. Opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora.
4. Zapisy chętnych na poszczególne zajęcia.
5. Nadzorowanie realizacji warsztatów zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz zajęć gimnastycznych dla uczestników.
6. Organizację wyjść/wyjazdów do kina/teatru.
7. Zakup poczęstunku na zajęcia.
8. Prowadzenie biblioteczki seniora, w tym zakup pozycji książkowych.
9. Naukę obsługi komputera, pomoc np. w szukaniu informacji, drukach pism urzędowych czy wzorów dokumentów.
10. Organizację grup samopomocowych w Klubie.
11. Organizację przedstawień, pokazów dla uczestników Klubu, (np. organizacja pokazów tanecznych, występów przedszkolnych, które oglądaliby seniorzy).
12. Współpracę z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu.
13. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych objętych wsparciem w ramach projektu (wypożyczalnia mieścić się będzie przy Klubie Seniora).
14. Prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji działalności Klubu Seniora zgodnie z wzorami przekazanymi przez Pracodawcę.
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochronę danych osobowych.

V. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
d) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
e) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Postępowanie rekrutacyjne:

Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl
Karta Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci!

2019-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 01 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub na stronie www.poniec.opsinfo.pl.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Poniecu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 65 573 13 18 lub 65 573 10 30.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

2018-12-31

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, została wybrana:

Pani Aneta Wojtyczka, zam. Bojanowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aneta Wojtyczka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Aneta Wojtyczka posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Hanna Konieczna
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-12-17

Poniec 17.12.2018 r.

OPS.252.2.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:


Spółdzielnia Socjalna „ARKA” ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:
- usługi opiekuńcze -19,50zł


Liczba punktów w kryterium cena: 70,00
Liczba punktów w kryterium wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących usługi – 30,00
Łączna liczba punktów – 100

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę.


Zatwierdził:
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
/-/ Hanna Konieczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2018-11-28

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
/zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/
dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także
w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 rokuZATWIERDZIŁ:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu: Hanna Konieczna
Zamówienie nr OPS.252.2.2018


Poniec, dnia 28 listopada 2018 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec, tel. nr (065) 57 31 318 e-mail: opsponiec@o2.pl , www.poniec.opsinfo.pl Godziny urzędowania: poniedziałki: 8:00-16:00, wtorek- piątek: 7:00-15:00.

II. Tryb udzielania zamówienia i inne.
2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986).
2.2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Świadczenie usług opiekuńczych dla około 20 osób, ilość godzin i dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania' zamówienia wyniesie około 5.200 godzin rocznie.
3.3. Zakres świadczonych usług obejmuje czynności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
ubieranie osób wymagających opieki,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza
b) czynności gospodarcze:
zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
przygotowanie posiłków oraz karmienie,
przynoszenie obiadów ze stołówki,
utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
sprzątanie,
pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
3.4. Zasady realizacji usług opiekuńczych:
usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
w przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę - w tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.
3.5. Szacunkowa ilość osób korzystających z usług opiekuńczych: około 20 ( dwadzieścia).
3.6. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz z każdorazowo dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami pracy (wzór karty pracy stanowi załącznik do postępowania) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca.
Fakturę należy wystawić na następujące dane: Nabywca: Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, NIP 696-17-49-593, natomiast jako odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec. Faktura ma być dostarczana na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Poniecu decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, tj.: personelem posiadającym odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad podopiecznymi - zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do zapytania, w ilości gwarantującej realizację zadania/ nie mniej niż 6 osób, w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.
3.8. W/w osoby powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego upoważnioną w obecności pracownika socjalnego właściwego dla danego rejonu pracy socjalnej. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi OPS, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującego rodzaju dokumentacji:
1. odrębnie dla każdej osoby objętej usługami - ewidencji czasu wykonania czynności zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności oraz podpis-osoby objętej opieką potwierdzający fakt wykonania zadania przez realizującego usługi,
2. wykaz ilości wykonanych godzin usług sporządzony na podstawie potwierdzonych kart pracy przez podopiecznych, stanowiący protokół sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy, a potwierdzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej – zawierający I.p., nazwisko i imię świadczeniobiorcy, jego adres, ilość godzin zleconych dziennie, procent odpłatności za 1 godzinę, odpłatność świadczeniobiorcy za 1 godzinę usługi, ilość godzin świadczonych w miesiącu, koszty ponoszone przez OPS i indywidualną odpłatność świadczeniobiorcy. Protokół powinien być zgodny z wystawianą przez Wykonawcę fakturą.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 2 Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
5.2. Ponadto, Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w odpisie z właściwego rejestru, w przedmiocie działalności gospodarczej posiada stosowny wpis w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). tj. „pomoc społeczna bez zakwaterowania” (dział nr 88) albo jej grupie, klasy bądź podklasy.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jest jako 1 realizowana lub zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych o jednorazowej wartości nie niższej niż 50. 000 zł brutto. Powyższe oznacza, że wartość usług nie może być sumowana w celu osiągnięcia kryterium 50.000 zł. Aby wykazać spełnienie tego warunku należy przedłożyć rekomendacje podmiotu, u którego zrealizował usługę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5.3. Nadto Wykonawca zobligowany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł, przez cały okres zawartej umowy.
5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów.
5.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia”.
5.6. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w pkt. 5.1;
2. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w pkt .5.2.
Do oferty należy załączyć również:
3. Formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego.
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru, jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji z aktualnego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku złożenia oferty wspólnej: partnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych wykonawców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
5.7 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy.
5.8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.10. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5.11. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postępowaniu, podlegać będą odrzuceniu.
5.12. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszeniu, z zastrzeżeniem wyjątków w nim wskazanych,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
3) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.


VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
6.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane pocztą elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej: opsponiec@o2.pl
6.4 Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
6.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji będzie się uważać, że dowód wysłania poczty elektronicznej stanowi datę jej otrzymania.
6.7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jolanta Ostach
6.8. Wyjaśnienia treści ogłoszenia:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie Wykonawcy wnoszącemu pytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2,
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia bez rozpoznania,
6.9. Modyfikacja treści ogłoszenia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

6.10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Złożenie niekompletnej oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i jej załączników.
3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6.11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Termin związania ofertą.
7.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
8.2. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
8.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
8.4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8.5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
8.6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.8.Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających oznaczenie: nazwa oferenta i jego adres; ,nazwa Zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania – „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli ( także w święta ) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku” Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2018 r., przed godz. 11:00.
8.9.Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W obu przypadkach pierwsze oferty pozostają u Zamawiającego bez otwierania.
8.10. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i zapisem „Za zgodność z oryginałem”.
8.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.12. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
8.12.1. Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej;
8.12.2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest, w szczególności:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.
8.12.3. Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, równolegle zostanie zawarta między stronami umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.
9.1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec do 13 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
9.2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem oraz rozstrzygnięcie umieści na stronie BIP
9.3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania w momencie ich złożenia.
9.4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. Pozostałe oferty zostaną w aktach Zamawiającego z adnotacją w formie daty i godziny złożenia.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.
10.1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
10.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych, gdzie Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub całość zamówienia.
10.3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
10.4. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, koszty dowozu, itp.
10.5. Zaakceptowana cena jednostkowa netto będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny przez cały okres trwania umowy.
10.6. Przy ustalaniu ceny – jeżeli dotyczy - należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).
10.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Kryteria oceny oferty.
11. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem, a z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym ogłoszeniem,
2) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
3) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
4) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
11.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
11.2.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

11.2.2. W trakcie oceny ofert przyznawane są punkty w powyższych kryteriach, za każde z osobna, według następujących zasad:

a. Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%

b. Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 30%

11.2.3. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 11.2.2. a i b. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
11.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
11.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
11.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.

XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
12.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www oraz bezpośrednio odrębnym pismem wykonawcę.
12.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w swojej siedzibie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
12.3. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem i wiadomością e-mail.
12.4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
12.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
12.6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednak gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie elementów opisu kwoty wynagrodzenia, konkretyzacji dokumentu księgowego w zależności od statusu Wykonawcy oraz oznaczenia zamawiającego w związku z wejściem w życie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w gminie Poniec i jej jednostkach budżetowych.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
13.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
13.2. Treść istotnych dla stron postanowień, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 2.
13.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
13.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów, zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).
13.5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XIV. Unieważnienie postępowania
14. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie, niepodlegającej unieważnieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie www.

XV. Odwołania
Rozstrzygnięcie wskazane przez Zamawiającego jest ostateczne, a Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania.

XVI. Załączniki.
1) załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) załącznik nr 2 – Wykaz istotnych postanowień umownych;
3) załącznik nr 3 - karty pracy,
4) załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy.
Wszystkie załączniki znajdują się niżej w niniejszym pliku wraz z ogłoszeniem.

Dołączone pliki:

1) Załącznik nr 1 formularz ofertowy Poniec usługi opiekuńcze 2019
2) Załącznik nr 2 projekt umowy
3) załącznik nr 3 usługi opiekuńcze Poniec karta pracy
4) Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (18-59 z 59)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji