Aktualności


DODATKI MIESZKANIOWE POWIĘKSZONE O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

2021-01-18

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie)

Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
oraz
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.


Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (dochód wyliczony na podstawie rocznego rozliczenia PIT);
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art, 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynsz)
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.
Ważne !
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji, wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu możne zostać przyznany z mocą wsteczną.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Dołączone pliki:


Świadczenie wychowawcze (500+)

2021-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od 2021 roku, w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:
- 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną,
- 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (listownie).

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), należy rozumieć jako składanie wniosku za pośrednictwem:
- kanału bankowości elektronicznej,
- portal Emp@tia,
- portal PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r., tj. w pierwszym miesiącu nowego okresu, wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

czytaj całość publikacji "Świadczenie wychowawcze (500+)"


Informacja

2020-12-30

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. Sylwester, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie czynny do godziny 12:00.


Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

2020-12-21

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt spędzonych w gronie najbliższych. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021, spełnienia marzeń oraz optymizmu i wiary, składają: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu wraz z Pracownikami


Informacja

2020-12-21

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 r., tj. w Wigilię,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie nieczynny
.

Za utrudnienia przepraszamy.


TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2020 r.

2020-12-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje iż w miesiącu grudniu 2020 r. wypłata ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) nastąpi w terminie od 22-go do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2020 r.


Informacja o gotowości instytucjonalnej w ramach trwałości projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”

2020-12-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0092/17 „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” w postaci:
• 3 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
• 1 asystent osoby niepełnosprawnej
• 1 psycholog
• 3 rehabilitantów
• 25 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora
• 5 miejsc w mieszkaniu wspomaganym

Bliższe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub pod nr tel. 65 573 13 18.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2020-11-26

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: poniec@opsinfo.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
numer postępowania: OPS.252.2.2020TRYB ZAMÓWIENIA: POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI

MIEJSCE PUBLIKACJI: strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2020r. godz. 13.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 10.12.2020r. Godz. 13.30


ZATWIERDZIŁ: Hanna Konieczna -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w PoniecuPONIEC, 26 LISTOPAD 2020R.

Dołączone pliki:


WSPIERAJ SENIORA

2020-10-26

Szanowni Seniorzy,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 26 października 2020 roku realizuje program

Wspieraj Seniora

Program „ Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych Seniorami, w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu realizacją usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma na celu w szczególności na dostarczenie zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmuje artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.
W związku z powyższym zgłoszenia należy kierować na uruchomioną do realizacji tego programu infolinię: 22 505 11 11.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://wspierajseniora.pl/


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2020-10-23

Gmina Poniec / Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” na potrzeby mieszkańców gminy Poniec zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu została uruchomiona wypożyczalnia następującego sprzętu: wózki inwalidzkie, wózek inwalidzki elektryczny, rowerki rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, kule inwalidzkie, laski inwalidzkie, baloniki, materace rehabilitacyjne, rotory elektryczne, rotory mechaniczne, masażer do stóp, pionizator, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, laski oraz wałki rehabilitacyjne.

Kolaż zdjęć przedstawiający dostępny sprzęt rehabilitacyjny


Usługa wypożyczalni sprzętu skierowana jest do:
a) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne oraz zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu,
b) osób mieszkających na terenie gminy Poniec, które nagle utraciły sprawność organizmu i są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a u których konieczność korzystania ze sprzętu potwierdził lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.

Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy OPS a osobą Wypożyczającą.

W ramach realizowanego projektu został zakupiony również sprzęt sportowy do Klubu Seniora w Poniecu.
Członkowie Klubu mogą bezpłatnie wypożyczyć min.: orbitreki, rowery stacjonarne, obciążniki na ręce, berety rehabilitacyjne czy piłki do ćwiczeń.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu tel. 65 5731318
Klub Seniora w Poniecu tel. 793 862 289

czytaj całość publikacji "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"


Nabór osób do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnospraw

2020-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” Nr RPWP.07.02.02-30-0092/17.
Mieszkanie wspomagane będzie miało charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, jednak nie wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności – pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności, jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji.
Przyznanie miejsca w mieszkaniu wspomaganym będzie odbywać się na podstawie wniosku rozpatrywanego przez Opiekuna mieszkania i poprzedzone będzie wywiadem środowiskowym.
O przyjęciu do mieszkania wspomaganego decydować będzie spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w regulaminie projektu.

Warunkiem zakwalifikowania będzie złożenie kompletu dokumentów:
- wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym;
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);
- zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego, w tym lekarza rodzinnego (w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinię psychologa o osobie przyjmowanej).

Wnioski można składać w terminie do 31.10.2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub drogą elektroniczną na adres poniec@opsinfo.pl

W przypadku złożenia większej ilości wniosków po dokonaniu ich oceny formalnej, pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne lub/i niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a następnie osoby z największą liczbą punktów premiujących.

WNIOSEK DO POBRANIA


Obwieszczenie GUS o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2019 r.

2020-10-05

W dniu 23 września 2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiło się obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 dla osób posiadających gospodarstwo rolne.


Zmiana adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

2020-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż z dniem 1 października 2020 r. ulega zmianie dotychczasowy adres mailowy.

Nowy adres mailowy: poniec@opsinfo.pl

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji mailowej wyłącznie na nowy adres.

Dotychczasowy adres mailowy opsponiec@o2.pl będzie funkcjonować wyłącznie do dnia 30 września 2020 r.


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 23-09-2020 r.

2020-09-23

Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Dołączone pliki:


Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

2020-09-17

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

czytaj całość publikacji "Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych"


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01-09-2020 r.

2020-09-01

Gmina Poniec/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu jako Beneficjent projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
Dołączone pliki:


Świadczenie wychowawcze - 500+

2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż świadczenie wychowawcze (500+) aktualnie jest wypłacane na podstawie wydanych już informacji, które obowiązują do dnia 31 maja 2021 r.

Przypominamy, iż w 2020 r. NIE NALEŻY składać kolejnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w ramach programu RODZINA 500 PLUS, przez osoby, które to prawo mają już ustalone na okres do 31-05-2021 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) powinny składać wyłącznie osoby w przypadku urodzenia dziecka lub które dotychczas nie pobierały świadczenia 500 + na dzieci.

Wniosek w ramach programu Rodzina 500 plus, w celu przyznania świadczenia na kolejny okres 2021/2022, należy składać:
- drogą elektroniczną w okresie od dnia 1 lutego 2021 r.
- w formie tradycyjnej (papierowej) w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r.


Świadczenie DOBRY START 2020/2021

2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 zł dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021 można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r. oraz w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa, dbając o Państwa bezpieczeństwo, zachęcamy do składania wniosków o świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (bankowość elektroniczną, PUE ZUS, Emp@tię).

Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start drogą elektroniczną w miesiącu lipcu 2020 r. gwarantuję szybszą wypłatę świadczenia.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne oraz tzw. zerówkę.

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Z uwagi na liczne błędy pojawiające się we wnioskach elektronicznych, proszę zwrócić szczególną uwagę na:
– dane osobowe, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail, na który ma zostać przesłana informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start;
– poprawny adres szkoły, do której od miesiąca września 2020 r. będzie uczęszczać dziecko.


Adres mailowy, z którego będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start

2020-06-22

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start „300+” będą wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej:

noreply@poniec.opsinfo.pl

Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. adresu mailowego nie odpowiadać.


Składanie wniosków - Zasiłek Rodzinny oraz Fundusz Alimentacyjny

2020-06-22

Wniosek o:
- Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia oraz PUE ZUS.
Od 1 sierpnia 2020 r. wniosek bezie można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.


Złotówka za złotówkę w Funduszu Alimentacyjnym

2020-06-22

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacana w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę nie może być niższa niż 100 zł. W przypadku, gdy świadczenie po przeliczeniu, w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę, będzie niższe, świadczenie to nie będzie przysługiwało.


Zmiana kryterium dochodowego w Funduszu Alimentacyjnym

2020-06-22

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
- na okres 2019/2020 trwający do dnia 30 września 2020 r. - 800,00 zł,
- na okres 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. - 900 zł.


Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga - uruchomieniu dodatkowej usługi dla rodzin wymagających wsparcia

2020-06-19

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga

Od czerwca tego roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na wspieranie rodzin, które wystąpiło po okresie zamykania się w domach rodzin w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 do 18.00 (PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 - 204). Realizatorzy programu zachęcają do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na konsultacje – nr telefonu 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”).

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu „W rodzinie siła”. Projekt ten zajął 2. miejsce w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby być dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

panorama

czytaj całość publikacji "Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego pomaga - uruchomieniu dodatkowej usługi dla rodzin wymagających wsparcia"


Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2020-06-10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i od miesiąca czerwca 2020 r. będzie w ramach tego programu wydał produkty żywnościowe .
Z pomocy tej skorzystać mogą osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekroczył 1.402,00 zł. netto oraz osoby w rodzinie, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.056,00 zł. na osobę w rodzinie.
Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoby zainteresowane powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu osobiście lub pod nr telefonu 65 5731318.

czytaj całość publikacji "Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa"


Obsługa klientów

2020-05-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
z dniem 1 czerwca 2020 roku
wznawia bezpośrednią obsługę klientów,
bez konieczności wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Klienci przebywający na terenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych.

Obsługa klientów odbywać się będzie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

czytaj całość publikacji "Obsługa klientów"


ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PONIEC NA LATA 2021-2027

2020-05-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poniec na lata 2021 – 2027. Strategia ta będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niżej załączonej ankiety, dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji