Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2019-06-20
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Czerwiec 2019
  Aktualności

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

2019-06-11


CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
w ramach realizowanego Projektu „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” utworzyło Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Centrum będzie świadczyć następujące usługi:

 • Miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.

 • Szkolenia dla grupy 30 opiekunów faktycznych.

 • Spotkanie grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń.

 • Wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

 • Dyżury pracowników socjalnych.

 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych otwarta 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Klubu Seniora.
 • Od 1 lipca 2019 r. dyżury w Centrum Wsparcia będą pełnić pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. Opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać:

 • informacje na temat źródeł wsparcia;

 • pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

 • wsparcie w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS.
 • Punkt wsparcia jest zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kultury w Poniecu - w Klubie Seniora i czynny będzie w każdy poniedziałek i środę w następujących godzinach:
  Poniedziałek 14.00 - 16.00
  Środa 13.00 -15.00

  Zachęcamy opiekunów faktycznych do korzystania z usług Centrum Wsparcia.
  Świadczenie DOBRY START 2019/2020

  2019-06-10

  logo

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane :
  - elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,   
  - tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w godzinach pracy Ośrodka.

  Wnioski złożone po upływie w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

  TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA:
  Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. rozpatrywane będą w kolejności przyjmowania wniosków.

  Dla wniosków prawidłowo wypełnionych i kompletnych, złożonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

  PAMIĘTAJ, ŻE:
  Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie "Dobry Start" w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r.

  UWAGA!!!
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane do 30 listopada 2019 r.

  PAMIĘTAJ!!!
  Zabierz ze sobą dane szkoły do której będzie uczęszczać Twoje dziecko od 1 września 2019 r.

  W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi Wnioskodawców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2019 r., co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.
  Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.  

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w miesiącu lipcu 2019 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji papierowej.

  Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

  Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz w zakładce DRUKI.
  Świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020

  2019-06-10

  Komórka Świadczeń Rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że:

  Od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego(przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line),
 • funduszu alimentacyjnego (przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line)

 • na okres zasiłkowy 2019/2020.

  Od dnia 01 sierpnia 2019 r. będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 • funduszu alimentacyjnego,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • na okres zasiłkowy 2019/2020.

  Podczas składania wniosku pamiętaj o zabraniu ze sobą niezbędnych danych:
  - nr PESEL członków rodziny,
  - nr konta bankowego,
  - rodzaju oraz danych adresowych szkoły do której uczęszcza dziecko.
  Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r.

  2019-06-03

  logo

  od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

  Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

  - od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

  - od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

  Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.
  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

  Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

  Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

  Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
  - w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  - we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  - w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  - w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  - w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
  Informacja o zmianie oświadczenia o niesamodzielności

  2019-04-10  Szanowny/a Panie/i,

  Informujemy, że w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pt: „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” nr RPWP.07.02.02-30-0092/17, którego jest Pan/Pani uczestnikiem z dniem 5 kwietnia 2019 r. uległo zmianie oświadczenie o niesamodzielności, jakie podpisywali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.  Zaktualizowane oświadczenie znajduje się w załączniku.

  Z poważaniem,

  /-/ Hanna Konieczna

  Dołączone pliki:

  1) Oświadczenie o niesamodzielności  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV

  2019-03-08

  Poniec, dnia 08-03-2019 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krobska 45a
  64-125 Poniec

  I-ZP.252.1.2019

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI IV


  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Pt: "Nie jesteśmy sami –kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich" w zakresie część IV "Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" wybrano ofertę:


  Spółdzielni Socjalnej „ARKA”
  Ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń


  Cena oferowana: 27.500,00 zł netto
  Cena oferowana: 27.500,00 zł brutto

  Uzasadnieniem wyboru oferty jest uzyskanie najwyższej liczby punktów wg określonego kryterium oceny ofert: kryterium cena-60%, doświadczenie-40%.
  W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty.
  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ww. ustawy.


  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena oferty netto
  (waga 60%)

  Doświadczenie
  (waga - 40%)

  Suma punktów

  1.

  UNIFUND Sp. z o.o.
  Os. Bohaterów Września 1a/c
  31-620 Kraków

  OFERTA ODRZUCONA

  2.

  Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
  ul. Kolejowa 24
  63-800 Gostyń

  27.500,00zł.
  60 pkt

  od 201 godzin usług i więcej
  - 40 pkt

  100 pkt


  Odrzucono 1 ofertę:

  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

  W dniu 21 lutego 2019r. zamawiający wezwał Wykonawcę - UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków do złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji usług asystenckich na poparcie wcześniej złożonych oświadczeń w terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Korespondencja z firmy UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w dniu 28.02.2019r. o godzinie 11.29 ( została dostarczona przez listonosza).

  Zatem wykonawca przedstawił dokument dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych wymaganych w niniejszym postępowaniu tylko nie w wyznaczonym terminie. W związku z tym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu( zał. nr 5 posiadanie osób zdolnych do wykonania usługi)-art.24 ust.1 pkt 12 w związku z powyższym wykonawca podlega wykluczeniu.

  Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. nie krótszym niż 5 dni tj. 13.03.2019r od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku ze sposobem zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Kierownik

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Poniecu

  mgr Hanna Konieczna
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2019-03-04

  Poniec, dnia 04-03-2019 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krobska 45a
  64-125 Poniec


  I-ZP.252.1.2019

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) - w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn.zm.) „Nie jesteśmy sami –kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”

  1) w części 1 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

  Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o. , Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
  1) punktacja przyznana w kryterium cena – 52,17 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja – 92,17 pkt.

  Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
  W przypadku części 1 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2) w części 2 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA”, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

  Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
  1) punktacja przyznana w kryterium cena – 54,55 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja – 94,55 pkt.

  Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
  W przypadku części 2 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3) w części 3 zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - doświadczenie i otrzymała 100,00 pkt:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
  Wykonawca – UNIFUND Sp. z o.o, os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków
  1) punktacja przyznana w kryterium cena – 55,81 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja – 95,81 pkt.

  Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
  1) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt,
  2) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie – 40,00 pkt,
  3) łączna punktacja – 100,00 pkt.
  W przypadku części 3 zamówienia nie został wykluczony żaden wykonawca i nie zostały odrzucone żadne oferty.

  Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Kierownik

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Poniecu

  mgr Hanna Konieczna
  Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE - WRPO V - dla osób powyżej 30 roku życia

  2019-02-28


  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)".

  Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.03.2019 r. (do odwołania).

  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 30 rok życia, bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  - osoby długotrwale bezrobotne,
  - kobiety,
  - osoby z niepełnosprawnościami,
  - osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),
  - osoby w wieku 50 lat i więcej.

  STAŻE
  Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 57 osób (43 kobiety, 14 mężczyzn)
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209
   
  SZKOLENIA
  Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 30 osób (12 kobiet, 18 mężczyzn)
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek – Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, parter, pok. nr 102

  PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 40 osób (15 kobiet, 25 mężczyzn)
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska – Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

  Koordynator projektu: Paulina Dudek - Specjalista ds. programów, 65 572 33 67/68 wew. 40. 
  Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE - POWER V - dla osób do 29 roku życia

  2019-02-28


  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (osoby, które nie ukończyły 30 roku życia) zarejestrowane w PUP w Gostyniu do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)". Osoba chcąca wziąć udział w projekcie nie może się kształcić w trybie stacjonarnym oraz szkolić.
   
  PUP w Gostyniu od dnia 15.02.2019 r. (do odwołania) przyjmuje wnioski w ramach aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków UE:

  STAŻE
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209

  SZKOLENIA
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek – Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, II piętro, pok. nr 102
   
  PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu.
  Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska – Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
  Kwota dofinansowania: do 16.000 zł brutto
  Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

  2019-02-21

  Poniec, dnia 21.02.2019 r.

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora, została wybrana:

  Pani Monika Ferens, zam. Janiszewo.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Monika Ferens spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Monika Ferens posiada doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Klubu Seniora.

     Zobacz także: Aktualności - archiwum (11-64 z 64)
        Świadczenia
        Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
        Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
        Dobry start (300 dla ucznia)
        Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
        Pomoc Społeczna
        Fundusz alimentacyjny
        Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
        Druki
        Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
        Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
        Dobry start (300 dla ucznia)
        Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
        Pomoc Społeczna
        Fundusz alimentacyjny
        Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
        Wymagane dokumenty
        Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
        Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
        Dobry start (300 dla ucznia)
        Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
        Pomoc Społeczna
        Fundusz alimentacyjny
        Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

  Get Adobe Flash player


   
   


   

   
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

   
  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji