Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2019-01-22
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Styczeń 2019
  Aktualności

Nabór na stanowisko kierownika Klubu Seniora

2019-01-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
ogłasza nabór na stanowisko pracy - KIEROWNIKA KLUBU SENIORA


Stanowisko finansowane w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” nr RPWP.07.02.02-30-0092/17

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie), tj. umowa równoważna czasowo ½ wymiaru etatu wykonywana w dni robocze w godzinach otwarcia Klubu (orientacyjnie: 9:00 – 13:00)

Okres zatrudnienia: od lutego 2019 r.

Liczba etatów: 0,5

Miejsce pracy: Poza siedzibą pracodawcy – w Klubie Seniora zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
8. Posiadanie:
- wykształcenia minimum średniego,
- ukończony min. 20h kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności - kurs powinien przygotować do świadczenia przede wszystkim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu akceptuje kursy odbyte w formie e-learningowej. Dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio przed podjęciem pracy w OPS w Poniecu).
- wysokich umiejętności interpersonalnych,
- wysokiego poziomu empatii.

II. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b) mile widziana znajomość lokalnej społeczności
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, kultura osobista
e) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi
f) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

III. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
1) empatia
2) komunikatywność
3) odpowiedzialność
4) kreatywność
5) obowiązkowość
6) rzetelność
7) zdolności organizacyjne

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres pracy Kierownika Klubu Seniora obejmuje w szczególności:

1. Organizację pracy Klubu Seniora.
2. Diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu.
3. Opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora.
4. Zapisy chętnych na poszczególne zajęcia.
5. Nadzorowanie realizacji warsztatów zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz zajęć gimnastycznych dla uczestników.
6. Organizację wyjść/wyjazdów do kina/teatru.
7. Zakup poczęstunku na zajęcia.
8. Prowadzenie biblioteczki seniora, w tym zakup pozycji książkowych.
9. Naukę obsługi komputera, pomoc np. w szukaniu informacji, drukach pism urzędowych czy wzorów dokumentów.
10. Organizację grup samopomocowych w Klubie.
11. Organizację przedstawień, pokazów dla uczestników Klubu, (np. organizacja pokazów tanecznych, występów przedszkolnych, które oglądaliby seniorzy).
12. Współpracę z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu.
13. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych objętych wsparciem w ramach projektu (wypożyczalnia mieścić się będzie przy Klubie Seniora).
14. Prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji działalności Klubu Seniora zgodnie z wzorami przekazanymi przez Pracodawcę.
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochronę danych osobowych.

V. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
d) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
e) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Postępowanie rekrutacyjne:

Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl
Karta Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci!

2019-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 01 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub na stronie www.poniec.opsinfo.pl.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Poniecu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 65 573 13 18 lub 65 573 10 30.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

2018-12-31

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, została wybrana:

Pani Aneta Wojtyczka, zam. Bojanowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aneta Wojtyczka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, według ustalonych kryteriów. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Aneta Wojtyczka posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Hanna Konieczna
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-12-17

Poniec 17.12.2018 r.

OPS.252.2.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:


Spółdzielnia Socjalna „ARKA” ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:
- usługi opiekuńcze -19,50zł


Liczba punktów w kryterium cena: 70,00
Liczba punktów w kryterium wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących usługi – 30,00
Łączna liczba punktów – 100

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę.


Zatwierdził:
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
/-/ Hanna Konieczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2018-11-28

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
/zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/
dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także
w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 rokuZATWIERDZIŁ:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu: Hanna Konieczna
Zamówienie nr OPS.252.2.2018


Poniec, dnia 28 listopada 2018 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Ośrodek Pomocy Społecznej uI. Krobska 45a, 64 – 125 Poniec, tel. nr (065) 57 31 318 e-mail: opsponiec@o2.pl , www.poniec.opsinfo.pl Godziny urzędowania: poniedziałki: 8:00-16:00, wtorek- piątek: 7:00-15:00.

II. Tryb udzielania zamówienia i inne.
2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986).
2.2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Świadczenie usług opiekuńczych dla około 20 osób, ilość godzin i dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania' zamówienia wyniesie około 5.200 godzin rocznie.
3.3. Zakres świadczonych usług obejmuje czynności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
ubieranie osób wymagających opieki,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza
b) czynności gospodarcze:
zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
przygotowanie posiłków oraz karmienie,
przynoszenie obiadów ze stołówki,
utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
sprzątanie,
pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
3.4. Zasady realizacji usług opiekuńczych:
usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
w przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę - w tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.
3.5. Szacunkowa ilość osób korzystających z usług opiekuńczych: około 20 ( dwadzieścia).
3.6. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 (czternastu) dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz z każdorazowo dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami pracy (wzór karty pracy stanowi załącznik do postępowania) do siedziby Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca.
Fakturę należy wystawić na następujące dane: Nabywca: Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, NIP 696-17-49-593, natomiast jako odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec. Faktura ma być dostarczana na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnym z wydanymi przez OPS w Poniecu decyzjami administracyjnymi, zawierającym listę odpłatności osób korzystających z usług.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, tj.: personelem posiadającym odpowiednie wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad podopiecznymi - zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do zapytania, w ilości gwarantującej realizację zadania/ nie mniej niż 6 osób, w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.
3.8. W/w osoby powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego upoważnioną w obecności pracownika socjalnego właściwego dla danego rejonu pracy socjalnej. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi OPS, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującego rodzaju dokumentacji:
1. odrębnie dla każdej osoby objętej usługami - ewidencji czasu wykonania czynności zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności oraz podpis-osoby objętej opieką potwierdzający fakt wykonania zadania przez realizującego usługi,
2. wykaz ilości wykonanych godzin usług sporządzony na podstawie potwierdzonych kart pracy przez podopiecznych, stanowiący protokół sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy, a potwierdzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej – zawierający I.p., nazwisko i imię świadczeniobiorcy, jego adres, ilość godzin zleconych dziennie, procent odpłatności za 1 godzinę, odpłatność świadczeniobiorcy za 1 godzinę usługi, ilość godzin świadczonych w miesiącu, koszty ponoszone przez OPS i indywidualną odpłatność świadczeniobiorcy. Protokół powinien być zgodny z wystawianą przez Wykonawcę fakturą.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 2 Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
5.2. Ponadto, Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w odpisie z właściwego rejestru, w przedmiocie działalności gospodarczej posiada stosowny wpis w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). tj. „pomoc społeczna bez zakwaterowania” (dział nr 88) albo jej grupie, klasy bądź podklasy.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jest jako 1 realizowana lub zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych o jednorazowej wartości nie niższej niż 50. 000 zł brutto. Powyższe oznacza, że wartość usług nie może być sumowana w celu osiągnięcia kryterium 50.000 zł. Aby wykazać spełnienie tego warunku należy przedłożyć rekomendacje podmiotu, u którego zrealizował usługę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5.3. Nadto Wykonawca zobligowany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł, przez cały okres zawartej umowy.
5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów.
5.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia”.
5.6. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w pkt. 5.1;
2. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w pkt .5.2.
Do oferty należy załączyć również:
3. Formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego.
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru, jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji z aktualnego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku złożenia oferty wspólnej: partnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych wykonawców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
5.7 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy.
5.8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.10. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5.11. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postępowaniu, podlegać będą odrzuceniu.
5.12. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszeniu, z zastrzeżeniem wyjątków w nim wskazanych,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
3) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.


VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
6.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane pocztą elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej: opsponiec@o2.pl
6.4 Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
6.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji będzie się uważać, że dowód wysłania poczty elektronicznej stanowi datę jej otrzymania.
6.7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jolanta Ostach
6.8. Wyjaśnienia treści ogłoszenia:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie Wykonawcy wnoszącemu pytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2,
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia bez rozpoznania,
6.9. Modyfikacja treści ogłoszenia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

6.10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Złożenie niekompletnej oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i jej załączników.
3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6.11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Termin związania ofertą.
7.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
8.2. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
8.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
8.4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
8.5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
8.6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.8.Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających oznaczenie: nazwa oferenta i jego adres; ,nazwa Zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania – „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli ( także w święta ) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku” Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2018 r., przed godz. 11:00.
8.9.Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W obu przypadkach pierwsze oferty pozostają u Zamawiającego bez otwierania.
8.10. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i zapisem „Za zgodność z oryginałem”.
8.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.12. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
8.12.1. Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej;
8.12.2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest, w szczególności:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.
8.12.3. Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, równolegle zostanie zawarta między stronami umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.
9.1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec do 13 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
9.2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem oraz rozstrzygnięcie umieści na stronie BIP
9.3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania w momencie ich złożenia.
9.4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. Pozostałe oferty zostaną w aktach Zamawiającego z adnotacją w formie daty i godziny złożenia.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.
10.1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
10.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych, gdzie Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub całość zamówienia.
10.3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
10.4. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, koszty dowozu, itp.
10.5. Zaakceptowana cena jednostkowa netto będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny przez cały okres trwania umowy.
10.6. Przy ustalaniu ceny – jeżeli dotyczy - należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).
10.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Kryteria oceny oferty.
11. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem, a z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym ogłoszeniem,
2) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
3) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
4) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
11.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
11.2.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

11.2.2. W trakcie oceny ofert przyznawane są punkty w powyższych kryteriach, za każde z osobna, według następujących zasad:

a. Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%

b. Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 30%

11.2.3. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 11.2.2. a i b. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
11.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
11.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
11.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.

XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
12.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www oraz bezpośrednio odrębnym pismem wykonawcę.
12.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w swojej siedzibie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
12.3. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem i wiadomością e-mail.
12.4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
12.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
12.6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednak gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie elementów opisu kwoty wynagrodzenia, konkretyzacji dokumentu księgowego w zależności od statusu Wykonawcy oraz oznaczenia zamawiającego w związku z wejściem w życie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w gminie Poniec i jej jednostkach budżetowych.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
13.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
13.2. Treść istotnych dla stron postanowień, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 2.
13.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
13.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie: zmiany osoby uprawnionej do kontaktów, zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).
13.5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XIV. Unieważnienie postępowania
14. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie, niepodlegającej unieważnieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi na stronie www.

XV. Odwołania
Rozstrzygnięcie wskazane przez Zamawiającego jest ostateczne, a Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania.

XVI. Załączniki.
1) załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) załącznik nr 2 – Wykaz istotnych postanowień umownych;
3) załącznik nr 3 - karty pracy,
4) załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy.
Wszystkie załączniki znajdują się niżej w niniejszym pliku wraz z ogłoszeniem.

Dołączone pliki:

1) Załącznik nr 1 formularz ofertowy Poniec usługi opiekuńcze 2019
2) Załącznik nr 2 projekt umowy
3) załącznik nr 3 usługi opiekuńcze Poniec karta pracy
4) Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunkówNabór na stanowisko asystenta rodziny

2018-11-19

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ASYSTENTA RODZINY


Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowym – 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie), tj. umowa równoważna czasowo pełnemu wymiarowi jednego etatu wykonywana w zależności od potrzeby: w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.
Okres zatrudnienia: od stycznia 2019 r.
Liczba etatów: 1
Miejsce pracy:
Praca z rodziną na terenie miasta i gminy Poniec, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) posiadanie:
- wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
lub
- wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną
lub
- wykształcenia średniego i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
f) umiejętność współpracy w zespole
g) odporność na sytuacje stresowe
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

5. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu” w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

6. Postępowanie rekrutacyjne:
Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl

Kierownik OPS w Poniecu
/-/ Hanna Konieczna
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (7-47 z 47)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji