Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2020-02-27
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Luty 2020
  Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2019-11-26

dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec
w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku,
a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta)
w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


ZAMAWIAJĄCY:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: opsponiec@o2.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl
TRYB ZAMÓWIENIA:POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)
RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI
MIEJSCE PUBLIKACJI:strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
INTEGRALNA CZĘŚĆ SIWZ:Formularz oferty wraz z oświadczeniami
Projekt umowy
SPORZĄDZIŁA:Jolanta Ostach
ZATWIERDZIŁ:Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

PONIEC, 26 LISTOPAD 2019 R.


CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE


1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o – wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, tj. 750 000 euro.
2. MATERIAŁY ZAWIERAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” lub „specyfikacja”, w tym załączniki: formularz oferty, wzory oświadczeń oraz projekt umowy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9 – usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.
3) Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.);
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.). Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wyniesie około 6.000 godzin rocznie.
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie przewidzieć.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zasady przyznawania i zakres świadczenia usług oraz zasady odpłatności za usługi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu na podstawie art. 50 i art. 96 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXXV/291/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
a) czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
- zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
- ubieranie osób wymagających opieki,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
- pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- wykonywanie czynności wskazanych przez lekarza

b) czynności gospodarcze:
- zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
- przygotowanie posiłków oraz karmienie,
- przynoszenie obiadów ze stołówki,
- utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego,
- sprzątanie,
- pomoc przy załatwianiu opału na zimę, przynoszenie opału i palenie w piecu,
- drobne przepierki itp.
c) czynności opiekuńcze:
- zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
- pomoc w uiszczaniu opłat i należności zgodnie z życzeniem klienta,
- pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, organizacja wyjść z mieszkania,
- inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług opiekuńczych.
Zasady realizacji usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńcze świadczone będą przez Wykonawcę w stosunku do osób zgłaszanych na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem czasu wykonywania, zakresu oraz wysokości odpłatności ponoszonej przez osobę objętą usługami opiekuńczymi,
b) Zamawiający może także dokonać zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie to zostanie potwierdzone decyzją na piśmie przez Zamawiającego od daty zgłoszenia telefonicznego,
c) Wykonawca organizuje usługi u wskazanej osoby w terminie określonym w zgłoszeniu, w sytuacjach wyjątkowych wymagających natychmiastowego objęcia usługami,Wykonawca organizuje ich realizację natychmiastowo od momentu otrzymania zgłoszenia,
d) W przypadku, gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Zamawiającego znajduje się pomoc w uiszczeniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta usługą winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy, w przypadku, gdy osoba przebywa w szpitalu osoba opiekująca się jest zobowiązania do dopilnowania, aby klucz od mieszkania był w posiadaniu osoby chorej. Wyjątek stanowi wyraźne pisemne upoważnienie do posiadania klucza przez opiekunkę W tej sytuacji klucz znajduje się w depozycie u Wykonawcy.
e) Wejście do mieszkania i zabieranie rzeczy niezbędnych z mieszkania odbywa się tylko w obecności 2 pracowników firmy świadczącej usługi.
f) Każdorazowe wejście do mieszkania pod nieobecność chorego powinno być udokumentowane.

CZĘŚĆ II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia należy zrealizować w 2020 roku, tj. w dniach od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ III – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU4. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.
c) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) spełnienia łącznie następujących warunków (art. 138p ustawy Pzp):
- celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zdrowotna integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
- nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
- struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
- w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa (2) zamówienia w zakresie usług opiekuńczych wykonywane w czasie ciągłym min. 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde;
- Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował min. 8 osobami posiadającymi minimum podstawowe wykształcenie i ukończony kurs związany ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz min. 1 rok stażu pracy;

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w niniejszej części SIWZ zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszej części SIWZ może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy prawidłowo wypełnić pkt II w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał zobowiązania).
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te świadczą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa pkt 4 ppkt 2) lit. c, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lit c.
5) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

CZĘŚĆ IV – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA


8. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 ppkt 5.
9. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej, dokument określony muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w niniejszym punkcie.
2) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
10. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; niezbędne jest załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywani powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.
2) Wykaz osób, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika, stanowiska, rodzaj umowy, kwalifikacji zawodowych (nazwy szkoły, kierunki, specjalności, tytułu/zawodu, miejscowości i roku ukończenia oraz innych kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, np. kursów), stażu pracy i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca musi oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione w wykazie posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, jeżeli przepisy odrębne nakładają taki obowiązek.
3) Oświadczenie, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczące spełnienia przez Wykonawcę łącznie wszystkich warunków określonych w art. 138p ust. 1 ustawy Pzp.
4) Z powyższych dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 138o ust. 4 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w niniejszej części SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
i dokumenty.

CZĘŚĆ V – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Formularz oferty – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenia wstępnie potwierdzające:
a) brak podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
b) spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
3) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ZUS – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
4) Wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
5) Wykaz osób – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
6) Oświadczenie, że spełnia warunki art. 138p ust. 1 – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazanie dostępności dokumentu w formie elektronicznej.
8) Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

18. POSTAĆ OFERTY
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, umożliwiała wpięcie do akt sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
4) Dokumenty składane w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinny być przedstawione w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 (jedną) ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
1) Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu).
2) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana wg wzoru:


Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


Nie otwierać przed 10 grudnia 2019 r. godz. 14.003) W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.
4) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca.
20. OFERTY WSPÓLNE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna – art. 23 ustawy - składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (załączyć pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać, co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
2) Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.
3) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.

21. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszej części SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ VI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


22. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
23. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
24. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

CZĘŚĆ VII – INFORMACJE O OFERTACH I WADIUM25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
27. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

CZĘŚĆ VIII – TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT28. Oferty należy składać nie później niż do 10 grudnia 2019r. do godziny 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
29. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data i godzina wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
30. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.
31. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2019 r. o godzinie 14.15 w pokoju nr 4 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

CZĘŚĆ IX – SPOSÓB OBLICZANIA CENY32. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.
1) Podstawą obliczenia ceny oferty dla całego zakresu zamówienia, tj. 12 miesięcy, od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu cen za jedną roboczogodzinę w przypadku usług opiekuńczych .
2) Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Kalkulację należy obliczyć przy założeniach dotyczących ilości:
usług opiekuńczych – ok. 6 000 godzin/rocznie;
4) Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (netto).

CZĘŚĆ X – KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OCENY33. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%
34. Opis sposobu oceny oferty:
1) Punkty w kryterium „Cena brutto za godzinę usług opiekuńczych” liczone będą do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy złożonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
2) Punkty za kryteria przyznawane będą według poniższych zasad:

Kryterium l - cena brutto za godzinę usług (max 70 pkt).
wskaźnik ceny = (cena oferty najniższej/ cena oferty badanej) x 100% x 70%
Kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących
usługi ( max 30%):
wskaźnik wynagrodzenia= ( stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi-wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 30%
3) Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. 34 ust.1) i ust.2). Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów, o których mowa wyżej.
4) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria.
35. Zamawiający zgodnie z art. 89 ustawy odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
36. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
37. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
38. Badanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
39. Badaniu będzie podlegać tylko oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
40. Zamawiający zbada, czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz dokona badania ich treści, formy i terminu wydania (aktualności).
41. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
42. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe w tej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
43. O unieważnieniu postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ XI – FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY44. Zamawiający zamieści informację, o której mowa w art. 138o ust. 4 Pzp, na stronie internetowej www.poniec.opsinfo.pl.
45. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
46. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
47. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności;
48. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy) i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
CZĘŚĆ XII – SPOSÓB POROZUMIENIAWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

49. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
50. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się :
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.);
3) za pośrednictwem posłańca;
4) za pośrednictwem faksu;
5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)
51. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
1) adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec;
2) faks: 65 5731318;
3) email: opsponiec@o2.pl.
52. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że informacja/pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
53. Wykonawca zobowiązany jest podać adres email w Formularzu Oferta Załącznik Nr 1 do SIWZ, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu oświadczenie, w którym poda adres email. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego adresu email, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy adres email, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
54. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Pani Jolanta Ostach

CZĘŚĆ XIII – TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA55. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszej części. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
56. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres email opsponiec@o2.pl.
57. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.
58. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
59. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

CZĘŚĆ XIV – INFORMACJE DODATKOWE60. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO – klauzula informacyjna dotyczy w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
61. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel.65 5731318, email: opsponiec@o2.pl;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest możliwy poprzez: tel. 607 753 475, email: daneosobowe24h@wp.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze w 2020 roku prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Opracowała:
Jolanta Ostach
Zatwierdzono:
Hanna Konieczna
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poniecu

CZĘŚĆ XV – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz usług
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 138p ust. 1
8. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej
9. Załącznik Nr 9 - Projekt umowy

Dołączone pliki:

1) zalacznik_nr_1
2) zalacznik_nr_2
3) zalacznik_nr_3
4) zalacznik_nr_4
5) zalacznik_nr_5
6) zalacznik_nr_6
7) zalacznik_nr_7
8) zalacznik_nr_8
9) zalacznik_nr_9
   Zobacz także: Przetargi - archiwum (2-8 z 8)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji