Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2017-06-28
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Karta Dużej Rodziny
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
Czerwiec 2017
  Nabory na stanowiska - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)

Nabór na referenta

2016-11-09

Nabór na wolne stanowisko - referent ds świadczeń wychowawczych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
ogłasza konkurs ofert na stanowisko
Referenta ds. świadczeń wychowawczych
w Ośrodku Pomocy Społecznej
od dnia 1 stycznia 2017r.
Wymagania niezbędne:
1. ma obywatelstwo polskie
2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków referenta ds. świadczeń wychowawczych
5. wykształcenie wyższe
Wymagania dodatkowe:
1. minimum pół roczny okres pracy w jednostce samorządowej lub w ośrodku pomocy społecznej
2. bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach wychowawczych , rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o finansach publicznych
3. bardzo dobra znajomość programu SYGNITY w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych
4. znajomość ustawy o funduszu alimentacyjnym
5. umiejętność współpracy w zespole,
6. dyspozycyjność,
7. odpowiedzialność,
8. kreatywność
9. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.       
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach wychowawczych,rodzinnych Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej i innych przepisów.
1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych
3. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
4. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń oraz metryki spraw,
5. udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia wychowawcze.
6. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
7. prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,
8. opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
9. planowanie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych
10. ustalenie zapotrzebowania na środki masowe na realizację świadczeń wychowawczych,
11. współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami,
12. wydawanie zaświadczeń dotyczących pobranych świadczeń,
13. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
14. prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
15. wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego
16. zastępowanie pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego podczas jego nieobecności
17. przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:
- kierować się zasadami etyki zawodowej,
- udzielać osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach.
- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
- do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) podpisane  oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
i) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Referenta ds. Świadczeń wychowawczych” do dnia 25 listopada 2016r.  W biurze kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu od godz. 7-ej
 do godz. 15-tej
 
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www..poniec.opsinfo.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul Krobskiej 45 a
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014r.  poz.1182 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopad 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z póź. zm.)”.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Maria Śmigielska
Informacja o wyniku naboru

2013-06-11

Wyniki naboru z zakończenia procedury naboru na stanowiska asystenta rodziny

Wyniki naboru z zakończenia procedury naboru na stanowiska asystenta rodziny w OPS Poniec

Dołączone pliki:

1) Informacja o wyniku naboruInformacja o zgłoszonych kandydatkach

2013-06-10

Zgłosiły się 4 kandydadki na nabór na stanowisko

Wykaz kandydatek na stanowisko asysten rodziny

Dołączone pliki:

1) Informacja o zgłoszonych kandydatkachInformacja z wyboru zgłoszonej oferty

2012-08-13

Wybór wybranej oferty na asystenta rodziny

Informacja z wyboru zgłoszonej oferty na asystenta rodziny

Dołączone pliki:

1) Informacja z wyboru zgłoszonej ofertyNabór na stanowisko

2012-07-05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny

Asystent rodziny zatrudnienie na umowę zlecenie

Dołączone pliki:

1) Nabór na stanowisko


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji