Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Warto się szczepić!

Data publikacji: 2021-08-25

Adres mailowy, z którego są wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+)

Data publikacji: 2021-08-12

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+) są wysyłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu z adresu poczty elektronicznej:

noreply@poniec.opsinfo.pl

Prosimy, aby na informacje wysyłane z ww. adresu mailowego nie odpowiadać.

Czytaj całość publikacji "Adres mailowy, z którego są wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+)"

Wnioski o świadczenia na okres 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż wnioski o:
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2021/2022 od 1 sierpnia 2021 r. można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Czytaj całość publikacji "Wnioski o świadczenia na okres 2021/2022"

Program "Dobry start" - świadczenie 300 plus

Data publikacji: 2021-07-16

Dobry Start w ZUS - 300

Dyżur pracowników ZUS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu - program Dobry Start

Data publikacji: 2021-07-09

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

19 sierpnia 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, w godzinach 10:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

- adres mailowy
- nr telefonu
- dowód osobisty.

Do wysłania wniosku o 300+:

- PESEL dziecka i swój
- nazwa i adres szkoły
- nr rachunku bankowego.

Dobry Start

Wnioski o świadczenia na okres 2021/2022

Data publikacji: 2021-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż wnioski o:
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres 2021/2022 można składać od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia oraz PUE ZUS.
 

Od 1 sierpnia 2021 r. wniosek bedzie można składać, także w formie tradycyjnej, tj. papierowej, podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Świadczenie "Dobry Start" realizowane będzie przez ZUS.

Data publikacji: 2021-06-29

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Od tego roku obsługą oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o to świadczenie będzie można składać w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:
- bankowość elektroniczną,
- PUE ZUS lub 
- portal Emp@tia

Nie będzie możliwości składania wniosków drogą tradycyjną, tj. w formie papierowej, o świadczenie Dobry Start.

Dobry Start w ZUSInfografika

Unieważnienie zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu"

Data publikacji: 2021-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-06-10

Poniec, 10.06.2021r.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, NIP: 6961682943 z siedzibą: ul. Krobska 45A; 64-125 Poniec zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania z zakresu zarządzania projektem pod nazwą "Klub Aktywnych w Poniecu", o nr: RPWP.07.01.02-30-0159/19, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. Dane Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

ul. Krobska 45A

64-125 Poniec

II. Informacje ogólne

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp". Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

6. Zapytanie ofertowe i umowa z wykonawcą nie powodują powstania zobowiązania finansowego. Zobowiązanie finansowe powstaje w wyniku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Czynności zarządzania projektem, to jest:

1. Przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Poprawa załączników zgodnie z zaleceniami IOK, aż do zatwierdzenia załączników przez IOK.

3. Koordynowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz wytycznymi.

4. Współpracy z IOK oraz innymi instytucjami, w szczególności utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu.

5. Wyznaczenia minimum jednej osoby do realizacji zadań przewidzianych w niniejszej umowie.

6. Sporządzania wniosków o płatność oraz dokumentów z nimi związanych wymaganych umową o dofinansowanie i wytycznymi w terminach określonych w umowie o dofinansowanie na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

7. Dokonania całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem IOK.

8. Sporządzania wszelkich dokumentów, zestawień, wyjaśnień, etc, na żądanie Instytucji Zarządzającej i innych instytucji, o ile takie żądanie jest oparte o Wytyczne lub umowę o dofinansowanie.

9. Sporządzania i aktualizowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, wymaganej przez wytyczne i/lub umowę i/lub wniosek o dofinansowanie, w tym regulaminów, formularzy zgłoszeniowych.

10. Bieżącego monitoringu postępu rzeczowego i finansowego projektu

11. Podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości

12. Prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób uporządkowany i przejrzysty ułatwiający realizację projektu poza dokumentacją księgową.

13. Kontroli wydatkowania środków, w tym prawo do zakwestionowania wydatków jeżeli są one niezgodne z Projektem bądź wytycznymi.

14. Przygotowania projektu do kontroli, poza dokumentacją księgową, na podstawie listy dokumentów przesłanych wcześniej przez instytucje zarządzającą lub inne instytucje.

15. Udzielania wyjaśnień w sprawie prowadzenia dokumentacji księgowej projektu przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy – księgową.

16. Delegowania minimum jednego pracownika na okres kontroli, celem składania przez niego wyjaśnień w zakresie kontrolowanego projektu.

17. Prowadzenia procesu kontroli aż do uzyskania zaleceń pokontrolnych.

18. Przygotowania rekomendacji dotyczących przygotowania odpowiedzi do zaleceń pokontrolnych.

19. Przygotowywania wspólnie z Zamawiającym zmian do wniosku o dofinansowanie.

20. Przygotowania zapisów merytorycznych do procedur wyboru wykonawców.

21. Sprawdzenia poprawności wyboru wykonawców pod kątem ich zgodności z wytycznymi.

22. Przygotowania dokumentacji potwierdzającej proces wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji zlecenia przez firmę podwykonawczą.

23. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej personelu projektu, w tym sprawdzanie poprawności form zatrudnienia, przygotowania wymaganych wytycznymi regulaminów, sprawdzanie poprawności dokumentowania czasu pracy.

24. Przekazania wskazówek co do promocji projektu zgodnie z planem komunikacji oraz wytycznymi dot. oznakowania projektów.

25. Przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji związanej z realizacją projektu po końcowym rozliczeniu projektu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od podpisania umowy z wykonawcą do zakończenia realizacji projektu.

V. Warunki płatności:

1. Wynagradzanie, będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT na konta wskazane w tej fakturze VAT.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane, jako wartość procentowa złożonych wniosków o płatność liczona wg wzoru: kwota wydatków kwalifikowanych ujęta we wniosku o płatność x procentowa wartość kosztów pośrednich ujęta we wniosku o dofinansowanie x wartość % wskazana w ofercie.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ilości transz równych ilości wniosków o płatność składanych w ramach wniosków o płatność.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu - waga 100%

2. Procent kosztów pośrednich jest rozumiany jako procentowa wartość kosztów pośrednich za jaką oferent jest gotowy do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wartość kosztów pośrednich w przedmiotowym projekcie wynosi: 155 671,10 zł.

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: Procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu = (Najniższy procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu / Badany procent kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu ) x waga 100% x 100.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena będąca procentem kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitego procentu kosztów pośrednich zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie.

IX. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

1. Na ofertę składa się:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

b) Formularz ofertowy.

c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.

2. Ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2021-06-18 do godz. 14:00.

b) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem „Klub Aktywnych w Poniecu”.

4. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

X. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany warunków lub terminu prowadzonego postępowania ofertowego.

b) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

c) Nie realizowania zapisów umowy w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucja Zarządzającą.

XII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.

2. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenie wykonawcy.

3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego (plik pdf 66KB)
 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wnioskodawcy (plik pdf 70KB)
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy (plik pdf 221KB)

Narodowy Spis Powszechny

Data publikacji: 2021-05-10

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

Więcej informacji pod adresem: http://poniec.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-narodowym-spisie-powszechnym/

Obra - Narodowy Spis Powszechny

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-01

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia w tym trudnym czasie. Życzymy, aby te Święta Wielkanocne przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego odnowi wiarę i wniesie nadzieję, a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu.

Papierowe druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-03-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia 03-03-2021 r. wydawane są druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022. 

Przypominamy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) w wersji tradycyjnej, czyli papierowej przyjmowane są od 1 kwietnia 2021 r. bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

DODATKI MIESZKANIOWE POWIĘKSZONE O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Data publikacji: 2021-01-18

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie)

Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
oraz
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.


Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (dochód wyliczony na podstawie rocznego rozliczenia PIT);
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art, 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynsz)
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.
Ważne !
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji, wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu możne zostać przyznany z mocą wsteczną.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - oświadczenie (plik docx 12KB)
 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie (plik doc 13KB)

Świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od 2021 roku, w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:
- 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną,
- 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (listownie).

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), należy rozumieć jako składanie wniosku za pośrednictwem:
- kanału bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia,
- portalu PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r., tj. w pierwszym miesiącu nowego okresu, wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie wychowawcze (500+)"

Informacja

Data publikacji: 2020-12-30

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. Sylwester, Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie czynny do godziny 12:00.

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2020-12-21

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt spędzonych w gronie najbliższych. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021, spełnienia marzeń oraz optymizmu i wiary, składają: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu wraz z Pracownikami

Informacja

Data publikacji: 2020-12-21

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 r., tj. w Wigilię,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu będzie nieczynny
.

Za utrudnienia przepraszamy.

TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, informuje iż w miesiącu grudniu 2020 r. wypłata ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) nastąpi w terminie od 22-go do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 2020-11-26

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec

tel. 65 5731318, fax. 65 5731318
e-mail: poniec@opsinfo.pl
strona internetowa: www.poniec.opsinfo.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
numer postępowania: OPS.252.2.2020TRYB ZAMÓWIENIA: POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 (poniżej 750 000 euro)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGI

MIEJSCE PUBLIKACJI: strona internetowa Zamawiającego
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2020r. godz. 13.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 10.12.2020r. Godz. 13.30


ZATWIERDZIŁ: Hanna Konieczna -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w PoniecuPONIEC, 26 LISTOPAD 2020R.

Załączniki:

 1. SWIZ usługi opiekuńcze na 2021 rok (plik pdf 360KB)
 2. Załącznik Nr 1 do SIWZ (plik pdf 178KB)
 3. Załącznik Nr 2 do SIWZ (plik pdf 157KB)
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ (plik pdf 139KB)
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ (plik pdf 132KB)
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ (plik pdf 143KB)
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ (plik pdf 159KB)
 8. Załącznik Nr 7 do SIWZ (plik pdf 142KB)
 9. Załącznik Nr 8 do SIWZ (plik pdf 156KB)
 10. Załącznik Nr 9 do SIWZ (plik pdf 211KB)

WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-10-26

Szanowni Seniorzy,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 26 października 2020 roku realizuje program

Wspieraj Seniora

Program Wspieraj Seniora jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych Seniorami, w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu realizacją usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma na celu w szczególności na dostarczenie zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmuje artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.
W związku z powyższym zgłoszenia należy kierować na uruchomioną do realizacji tego programu infolinię: 22 505 11 11.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

Obwieszczenie GUS o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2019 r.

Data publikacji: 2020-10-05

W dniu 23 września 2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiło się obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 dla osób posiadających gospodarstwo rolne.

Zmiana adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Data publikacji: 2020-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż z dniem 1 października 2020 r. ulega zmianie dotychczasowy adres mailowy.

Nowy adres mailowy: poniec@opsinfo.pl

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji mailowej wyłącznie na nowy adres.

Dotychczasowy adres mailowy opsponiec@o2.pl będzie funkcjonować wyłącznie do dnia 30 września 2020 r.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...